IRAGARKIA


Udal Batzarrak 2020ko uztailaren 1ean burututako ohiko batzarrean 2/2020 zenbakiko kreditu gehigarriaren espedientea hasieran onestea erabaki zuen.

3/2004 Foru Arauaren 34. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, espediente hori jendaurrean jarriko da hamabost eguneko epean, iragarki hau Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik. Epe horretan interesdunek espedientea azter dezakete eta Osoko Bilkuran erreklamazioak jar ditzakete.

Kreditu gehigarriaren espedientea behin betiko onetsitzat hartuko da aipatutako epean erreklamaziorik aurkezten ez bada.

Denek jakin dezaten eta dagozkion ondorioetarako argitaratuko da.

Alegría-Dulantzin, 2020ko uztailaren 2an
ALKATEA

Sin.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria