IRAGARKIA


Etxerako ur hornidura, estolderia eta arazketa, eta zabor bilketa zerbitzuaren tasa ordaindu behar dutenen 2020ko hirugarren hiruhilekokoak erroldak osatuta, horiek jendeaurrean jarriko dira, interesa dutenek egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izan ditzaten hamabost egun baliodunen buruan , iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera kontatuta.

Agiriak interesdunen eskura daude udal idazkaritzan, jendearentzako ordutegian.

Alegría-Dulantzin, 2020ko azaroaren 25an.
ALKATEA


Joseba Koldo Garitagoitia Odria Jauna.