IRAGARKIA BILKURA-DEIALDIA


INDARREAN DAGOEN ARAUDIAREKIN BAT ETORRIZ, JAKINARAZTEN DA ALKATETZA HONEK BILKURA PUBLIKORAKO DEIALDIA EGIN DUELA. BILKURA PUBLIKO HORI UDALETXEKO BILKURA-ARETOAN EGINGO DA HONEKIN BATERA DOAN GAI-ZERRENDAN ADIERAZITAKO ORDU ETA EGUNEAN:

Bilkura mota: ARRUNTERA
Data: 2022ko AZAROAREN 30ean
Lehen deialdiaren ardua: 19:00

GAI-ZERRENDA

1) HALA BADAGOKIO, 2022KO URRIAREN 19AN ETA 25EAN ETA AZAROAREN 2AN EGINDAKO BILKUREN AKTAK ONARTZEA.
2) ARABAKO TOKI-ERAKUNDEETAN EUSKARA-PLAN BERRIAK SORTZEKO ETA BALIOESTEKO KUADRILLARI EGINDAKO KUDEAKETA-GOMENDIOA ONARTZEA.
3) KREDITU GEHIGARRIKO 3/2022 ESPEDIENTEA.
4) ALEGRIA-DULANTZIKO UDALAK ARABAKO FORU ALDUNDIARI EGINDAKO KUDEAKETA-GOMENDIOA ONARTZEA, ABENDUAREN 28KO 20/2021 LEGEAREN ONDORIOZ ALDI BATERAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO PROZESUAK MATERIALKI KUDEATZEKO.
5) ALEGRIA-DULANTZIKO MENDEBALDEKO URBANIZAZIO-OBRAREN SEGURTASUN -ETA OSASUN-PLAN ONARTZEA.
6) ALEGRIA-DULANTZIKO MENDEBALDEKO URBANIZAZIO-OBRAREN 2. ZIURTAGIRIA ONARTZEA.
7) ARAU SUBSIDIARIOEN 7. ALDAKETAREN HERRITARREN PARTAIDETZARAKO PROGRAMA ONARTZEA.
8) ARAU SUBSIDIARIOEN 8. ALDAKETAREN HASIERAKO ONESPENA.
9) EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNEKO ADIERAZPEN INSTITUZIONALA.
10) ALKATEAK ETA GOBERNU BATZORDEAK HARTUTAKO ERABAKIEN ETA EGINIKO AKORDIOEN BERRI EMAN.
11) GALDE/ESKEAK.

GUZTIOK JAKIN DEZAZUEN JAKINARAZTEN DENA.Alegría-Dulantzin, 2022ko azaroaren 25ean/En Alegría-Dulantzi, a 25 de noviembre de 2022
ALKATEA/ALCALDE
Joseba Koldo Garitagoitia Odria
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE